Aqua Value

Aquacultuur is vandaag nagenoeg onbestaande in Vlaanderen maar wereldwijd een sterk groeiende miljardenindustrie. Toch beschikt Vlaanderen over heel wat industriële en academische kennisspelers in de aquacultuurwaardeketen. Door de transitie van visserij en traditionele aquacultuur naar geïntegreerde aquacultuur, die momenteel plaats vindt, ontstaan grote business-opportuniteiten, ook voor Vlaamse bedrijven. AQUAVALUE heeft tot doel om een roadmap voor geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen op te stellen, waardoor de in Vlaanderen aanwezige expertise optimaal gevaloriseerd kan worden . Het uiteindelijke doel van deze roadmap-oefening is om, in overleg met alle relevante actoren in Vlaanderen, een aantal kansrijke pilootprojecten te definiëren.

Doelstellingen

* In kaart brengen van de state of the art m.b.t. (geïntegreerde) aquacultuur (op Vlaams/Belgisch, Europees en wereldniveau)
* Waardeketenanalyse en vermarktingspotentieel bepalen van geïntegreerde aquacultuur-productie
voor Vlaanderen (zowel de eindproducten als de benodigde technologie, diensten en kennis)
* Identificatie en kwantificatie van het innovatiepotentieel m.b.t. geïntegreerde aquacultuurproductie voor Vlaanderen (zowel de eindproducten als de benodigde technologie, diensten en kennis)
* Technisch/economische definitie van 2-4 pilootprojecten

Verwachte resultaten en impact

Deze roadmap wil de implementatie van een nieuwe economische activiteit voor Vlaanderen faciliteren: het geïntegreerd kweken van meerdere aquatische soorten (schelp- en schaaldieren, vis, zeewieren) op één locatie (near-shore en/of offshore).

Gezien de ruimtelijke planning op de Noordzee (vele functies op een kleine oppervlakte), de nabijheid van stedelijke populaties, het onbeschutte karakter ervan (geen baaien), wordt verwacht dat systemen die succesvol zijn in de Noordzee een grote toegevoegde waarde kunnen bieden met hoog exportpotentieel.

Projectpartners

overzicht

Met de financiële steun van

Met de financiële steun van